Obchodní podmínky a dopravaObchodní podmínky a doprava

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD  pro nákup v internetovém obchodě www.prestigemoto.cz

PRODÁVAJÍCÍ – PRESTIGE MOTO s.r.o. , Plzeňská 1708/344, 163 00 Praha 6, IČO 45313741, DIČ CZ45313741, tel. 220 513 578, info@prestigemoto.cz

 

Tyto podmínky vymezují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

 

I. OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ, VZNIK KUPNÍ SMLOUVY

 1. Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.  Elektronická objednávka je platná pouze v případě, že obsahuje všechny předepsané údaje a náležitosti a je považována za návrh kupní smlouvy.
 2. Kupní smlouva vzniká okamžikem převzetí objednaného zboží kupujícím, přičemž místem dodání zboží je adresa uvedená v objednávce kupujícího. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po zaplacení kupní ceny a převzetím zboží.
 3. Objednávkou zboží v internetovém obchodě www.prestigemoto.cz  kupující uděluje prodávajícímu souhlas ke shromaždování a archivování osobních údajů o kupujícím a jeho nákupech.
 4. Případné reklamace budou vyřizovány dle reklamačního řádu internetového obchodu www.prestigemoto.cz a v souladu s právními předpisy v ČR. Reklamovat je možné na výdejních místech dle seznamu uvedeném na e-shopu www.prestigemoto.cz nebo u prodávajícího na výše uvedené adrese. Součástí obchodních podmínek je i reklamační řád dle odstavce V. .
 5. Doprava – prodávající zasílá objednané zboží, které nebude osobně převzato u prodávajícího nebo na výdejních místech určených pro vyzvednutí, prostřednictvím dopravce PPL dle platného ceníku služeb PPL nebo GLS.
 6. Platba – při vyzvednutí hotově, při zasílání platby předem převodem na účet prodávajícího před odesláním zboží nebo dobírkovým balíkem.

II. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY (VRÁCENÍ ZBOŽÍ)

 1. Kupující (soukromá osoba, nikoli firma s IČO) má ze zákona právo odstoupit od smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží (určující je datum odeslání), pokud byla kupní smlouva uzavřena za použití prostředků komunikace na dálku. Toto neplatí, pokud zákazník přebírá zboží osobně na pobočce.
 2. Výměna nebo vrácení zboží je možné jen v případě, že vrácené zboží nevykazuje známky použití, je v původním neporušeném obalu s veškerým příslušenstvím.
 3. Po obdržení vráceného zboží, jsou – li dodrženy podmínky bodu 2, prodávající vrátí neprodleně kupujícímu zaplacenou částku po odečtení skutečně vynaložených nákladů spojených se zasláním zboží, pokud nedojde k dohodě mezi kupujícím a prodávajícím o zaslání jiného zboží.

III. PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

 1. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku v termínu, který kupujícímu potvrdí po obdržení objednávky. Spolu s objednaným zbožím odešle prodávající kupujícímu daňový doklad, dle povahy zboží záruční list a český návod.
 2. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci objednávky jsou důvěrné. Na poskytnutou
  emailovou adresu mohou být posílána obchodní sdělení, pokud zákazník nepožádá na info@prestigemoto.cz o zrušení zasílání.
 3. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze pokud o toto zákazník písemně požádá.
 4. Prodávající je oprávněn zamítnout objednávku v případě, že kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 5. Prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit, stane-li se plnění nemožným a nedojde k dohodě s kupujícím o náhradním plnění. V případě, že kupující již zaplatil objednané zboží předem a prodávající nemůže zboží dodat, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 14 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy.

IV. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

 1. Kupující je povinen uvést v objednávce správné a úplné údaje, zejména správnou a úplnou fakturační i poštovní adresu jako předpoklad úspěšného doručení balíku. Pokud balík není doručen z důvodu nesprávných údajů, je kupující povinen uhradit vícenáklady spojené s opakovaným zasláním balíku.

V. REKLAMAČNÍ ŘÁD

Vyřizování reklamací se řídí tímto reklamačním řádem vypracovaným dle zákona
č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele, v platném znění. Podle tohoto reklamačního řádu je možné reklamovat zboží zakoupené v e-shopu www.prestigemoto.cz . Kupující převzetím zboží od prodávajícího, vyzvednutím zboží na výdejních místech prodávajícího nebo převzetím zboží na poště či od přepravce souhlasí s tímto reklamačním řádem.

Kupující je povinen si zboží při převzetí řádně zkontrolovat. Shledá-li na zboží vady, musí tyto bez zbytečného odkladu nahlásit prodávajícímu. Kupující je povinen prohlédnout obdržené zboží tak, aby zjistil veškeré vady, které je možno zjistit při vynaložení přiměřené pozornosti. Za vady způsobené dopravcem prodávající neručí. V případě mechanického poškození obalu zboží při převzetí od dopravce, je kupující povinen zkontrolovat stav zaslaného zboží. Pokud bude při prohlídce zjištěno zjevné poškození zboží, je kupující povinen vyhotovit o tomto záznam za přítomnosti dopravce a převzetí odmítnout.  V případě odmítnutí zboží z důvodu poškození při přepravě bude kupujícímu zaslán výrobek nový. Podpisem přepravního listu kupující souhlasí s převzetím a stvrzuje, že dodané zboží je nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené během dopravy nebude brán zřetel. 

Před prvním použitím zboží je kupující povinen prostudovat záruční podmínky, jakož i  uživatelskou příručku, pokud je ke zboží přiložena. Je-li výrobek užíván v rozporu s uživatelskou příručkou, nese kupující všechny důsledky nesprávného užívání a případná reklamace bude zamítnuta jako neoprávněná.

Záruka se dále nevztahuje na vady vzniklé opotřebením způsobeným obvyklým užíváním zboží, neodborným nebo neoprávněným zásahem nebo nevhodným skladováním. Dále nebude záruka uznána v případě mechanického poškození vinou zákazníka, poškozením způsobeným nadměrným a nevhodným užíváním, zanedbáním péče o zboží, vniknutím cizích látek (prachu, vody, atd.) do zboží. Prodávající neodpovídá za případné vady, na které byl kupující v době uzavírání smlouvy upozorněn a současně převzetí zboží neodmítl.

Adresa

Prestige moto , s.r.o. 
Plzeňská 1708/344 - 163 00 Praha 6 - Řepy, ČR

http://facebooklogin.ws/2009/12/facebook-login/

 

Rychlý kontakt

Telefon - ústředna.:  220 513 578, 220 518 377

Objednávky servis : 602 541 180

E-mail:  info@prestigemoto.cz

 

Skype: moto_prestige (jen prodej motocyklů a pouze chat)

 

POZOR ZMĚNA !

 

SOBOTY ZAVŘENO !

 

PROVOZ SERVISU OD 09.01.2017 - OTEVŘENO OD 9.30-18.00 HOD.
Copyright © 2013 - Prestige moto s.r.o. Zpětný odběr baterií